หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์. 053-474789 โทรสาร. 053-474789
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
 
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
&visited 
ข่าวการศึกษา
นายก อบต.
นายก อบต.
นายประพันธ์ บุญส่ง
ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
นายอนุกุล ธะกุลนา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
พิธีรับประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุ
วันที่ 14 มีนาคม 2560
โครงการพัฒนาซักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลเขื่อนผาก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมวัน Sport day โรงเรียน
เขื่อนผากชราบาล
วันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
โดยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
วันที่ 20 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
โดยพืชสด ปอเทือง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประชาคมโรงเรียนชราบาล หมู่ 3,4
บ้านห้วยบงและบ้านป่าตึง
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน

 
ที่อยู่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-474789 โทรสาร 053-474789
Copyrights © 2015 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand