หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2555-2559
แผนพัฒนาสามปี

พ.ศ.2559-2561

แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2559
แผนอัตรากำลังสามปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2558-2560 ระบบแท่ง
ประมวลจริยธรรม
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2558-2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการจัดเก็บภาษี
งานการเงินและบัญชี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
พ.ศ.2560
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
บริการข้อมูลตำบล
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
 
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
&visited 
ข่าวการศึกษา
นายก อบต.
นายก อบต.
นายประพันธ์ บุญส่ง
ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
นายอนุกุล ธะกุลนา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
พิธีรับประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุ
วันที่ 14 มีนาคม 2560
โครงการพัฒนาซักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลเขื่อนผาก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมวัน Sport day โรงเรียน
เขื่อนผากชราบาล
วันที่ 24 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
โดยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
วันที่ 20 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดิน
โดยพืชสด ปอเทือง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ประชาคมโรงเรียนชราบาล หมู่ 3,4
บ้านห้วยบงและบ้านป่าตึง
อ่านต่อ »
แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน

 
ที่อยู่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-474789 โทรสาร 053-474789
Copyrights © 2015 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)