หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25/10/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ) วันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการต่อเติมหลังคากันฝน อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น และทำหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 03/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ถึงสะพานลำน้ำแม่งัด หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แรงงานราษฎร วันที่ 15/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านไชยมงคล ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใต้วัดจีน หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27/05/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนดิน ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก เชื่อมบ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 09/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนน (ถนนดิน) เลียบลำเหมืองแพะ หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา , หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวงและถมไหล่ทาง บ้านสหกรณ์แปลงสอง หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 07/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าช้า หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านป่าตึง ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 และซอย 11 บ้านสหกรณ์แปลงสอง หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 02/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเหมืองแพะ บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.105-006 บ้านแพะพัฒนา-บ้านม่วงหลวง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19/02/2563
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.105-013 บ้านสหกรณ์แปลงสอง-อ่างห้วยลึก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17/02/2563
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่เก็บของ บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 วันที่ 3/7/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก วันที่ 3/7/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก วันที่ 3/7/2562
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก วันที่ 3/7/2562
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง วันที่ 3/7/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไชยมงคล วันที่ 30/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล วันที่ 30/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการชุดลอกลำเหมืองโล๊ะ บ้านสหกรณ์แปลงสอง หมู่ที่ 6 วันที่ 30/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่เก็บของ บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 วันที่ 22/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงฌาปนสถานโดยราษฎรสละแรงงานสมทบ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยบงใต้ วันที่ 22/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำ ยะล้อม บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 วันที่ 25/4/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 วันที่ 25/4/2562
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านขวัญประชา วันที่ 25/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ส่งน้ำและเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง วันที่ 12/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 วันที่ 30/1/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทิศใต้วัด) บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 3 วันที่ 30/1/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ (ป่าตึงซอย 2) หมู่ที่ 3 วันที่ 30/1/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 วันที่ 30/1/2562
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขื่อนผาก (หลังใหม่) ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 16/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 16/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางและคอนกรีตบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 19/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 19/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 19/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดเขื่อนผากบ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 19/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 19/7/2560
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 27/3/2561
ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 13/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเขื่อนผาก-บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 31/1/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขื่อนผาก หมู่ที่ 5 วันที่ 18/8/2560
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขื่อนผาก หมู่ที่ 5 วันที่ 18/8/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 วันที่ 11/8/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 วันที่ 11/8/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 9 หมูที่ 7 วันที่ 23/6/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 วันที่ 23/6/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนนสายหน้าฌาปนกิจสถาน บ้านม่วงหลวง หมูที่ 10 วันที่ 23/6/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 18/3/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอย 2 บ้านขวัญประชา หมู่ที่ 8 วันที่ 18/3/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำใสพร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำดีและตู้ควบคุม หมูที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1/3/2560
ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนซอย 6 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 วันที่ 26/2/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างคอนกรีตลำเหมืองแม่แจ๋ หมู่ที่ 6 และหมูที่ 9 วันที่ 17/2/2559
ดาวน์โหลด
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดราง (ทางเข้าบ้าน) 1 แห่ง ซอย 10 ล้านสหกรณ์แปลงสอง หมู่ที่ 6 วันที่ 12/2/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำใสพร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำดีและตู้ควบคุม หมูที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1/3/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30/1/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 (หน้าสวนนายบุญเกิด คำสิงห์) บ้านสหกรณ์แปลงสอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27/1/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา วันที่ 21/07/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านบงใต้ วันที่ 21/07/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง วันที่ 21/07/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล วันที่ 14/07/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง วันที่ 14/07/2559
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.เขื่อนผาก วันที่ 20/06/2559
ดาวน์โหลด
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา (ครั้งที่ 2 ) วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยบงใต้ (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานเจาะบาดาล หมู่ที่ 1 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 1 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานเจาะบาดาล หมู่ที่ 4 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานเจาะบาดาล หมู่ที่ 5 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานเจาะบาดาล หมู่ที่ 7 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานเจาะบาดาล หมู่ที่ 10 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 10 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ.. วันที่ 10/11/2558
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.. วันที่ 10/11/2558
ดาวน์โหลด
แบบ ปร. 4.. วันที่ 30/10/2558
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.. วันที่ 30/10/2558
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่.. วันที่ 30/10/2558
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.. วันที่ 30/10/2558
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่.. วันที่ 30/10/2558
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขวัญ.. วันที่ 16/10/2558 ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.. วันที่ 16/10/2558 ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ตำบล.. วันที่ 16/10/2558 ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.. วันที่ 16/10/2558 ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ.. วันที่ 20/03/2558 ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ.. วันที่ 20/03/2558 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบน้ำแม่งัด หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง วันที่ 20/03/2558 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1 หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง วันที่ 20/03/2558 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 และ ซอย 7 หมู่ที่ 9 บ้านไชยมงคล วันที่ 20/03/2558 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านขวัญประชา วันที่ 05/03/2558 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง คสล.หนองเย็น - อ่างห้วยลึก หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์แปลงสอง วันที่ 05/03/2558 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ วันที่ 05/03/2558 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล วันที่ 30/01/2558 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายใหญ่แปลงเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ ไปหมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง วันที่ 08/01/2558 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพเตาเดี่ยว หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูลวันที่ 07/01/2558 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล วันที่ 06/10/2557 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)