หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผูชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 18/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 02/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก เชื่อมบ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 07/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 07/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๓๘๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2564  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนน (ถนนดิน) เลียบลำเหมืองแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขื่อนผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 04/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ (ตามบัญชีแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๔๔๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๑ บ้านแพะพัฒนา , หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงหลวง และถมไหล่ทาง บ้านสหกรณ์แปลงสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/12/2563  ดาวน์โหลด
จ้างจัดนิทรรศการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนตำบลเขื่อนผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/12/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) จำนวน ๑๐ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ (ตามบัญชีแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างยานพาหนะ (รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง) เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผว ๘๙๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ต.เขื่อนผาก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผอ ๔๙๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผบ ๒๘๕๗ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/11/2563  ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม(นม)ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563  ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๓ วันที่ 30/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 09/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ำหมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 19/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 18/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 และซอย 11 บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 17/06/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.105-006 สายบ้านแพะพัฒนา-บ้านม่วงหลวง วันที่ 06/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล เช่าโดเมน และเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ www.khuanphak.com วันที่ 17/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 31/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฟฟ้า ทะเบียน 82 - 8206 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 53 0001 วันที่ 30/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40-0595 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 018 59 0001 วันที่ 28/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 20/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย วันที่ 17/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 11 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย วันที่ 17/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเปลี่ยนบานประตู อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก วันที่ 17/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว วันที่ 16/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ วันที่ 14/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย วันที่ 14/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 02/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือนมกราคม 2563 รวม 21 วัน วันที่ 26/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการตามบัญชีแนบท้าย วันที่ 23/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำไหลกัดเซาะพื้นคอนกรีตรับท่อระบายน้ำ วันที่ 0/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 วันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อทรายโบก ทรายก่อ โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (เงินสะสม) วันที่ 16/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40-0595 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 018 59 0001 วันที่ 13/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วันที่ 12/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผอ 495 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0004 วันที่ 04/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขื่อนผาก ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ต.เขื่อนผาก ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 28/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย วันที่ 26/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฟฟ้า ทะเบียน 82 8206 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 53 0001 วันที่ 19/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผว 893 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0003 วันที่ 06/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัจ้างเครื่องเสียงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 04/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2562วันที่ 04/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้า BT50 ทะเบียน กว 447 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 49 0001 วันที่ 30/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 21 วันวันที่ 30/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ต.เขื่อนผาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 30/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังวันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox DocuCentre S2320/2011) จำนวน 1 รายการ วันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล วันที่ 17/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 วันที่ 21/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล วันที่ 17/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทิศใต้วัด บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 วันที่ 13/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าตึง ซอย 2) บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 วันที่ 13/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 วันที่ 13/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์แปลงสอง วันที่ 13/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 15/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 วันที่ 10/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดเขื่อนผาก บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางและคอนกรีต บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวัญประชา หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 19/04/2561 ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเขื่อนผาก-บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 14/02/2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)