หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้อง ดาวน์โหลด
ขั้นตอนในการลงทะเบียนกรมทางหลวงชนบท ดาวน์โหลด
รูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่ของส่วนราชการภายใน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่ของส่วนราชการภายใน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่ของส่วนราชการภายใน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่ของส่วนราชการภายใน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)