หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
 
สิบตำรวจโทพงษ์พันธ์ เป็งด้วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางณิชาพร อัศวโชควิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศีลพา สัมฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจุฑารัตน์ เชื้อประเสริฐศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายปริวัตร์ นันติ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ สันจันตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยนันท์ ยาประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางศิรดา ประพฤติ
นักจัดการงานทั่วไป
นางกัญญาณัฐ ทะพลอยหนุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
นายสนธยา บาลชื่น
นักการภารโรง
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)