หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก เชื่อมบ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลาวงท้องถิ่น ชม.ถ.105-013 บ้านสหกรณ์แปลงสอง-อ่างห้วยลึก วันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 วันที่ 03/07/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำ ยะล้อม บ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 วันที่ 03/07/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 วันที่ 20/06/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทิศใต้วัด) บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 วันที่ 02/05/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ (ป่าตึง ซอย 2) หมู่ที่ 3 วันที่ 02/05/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 วันที่ 02/05/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 วันที่ 11/12/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางและคอนกรีต บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 วันที่ 18/09/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้า ง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดเขื่อนผาก บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 2 วันที่ 18/09/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 1 วันที่ 18/09/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 วันที่ 18/09/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยาง บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 วันที่ 18/09/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 31/07/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 23/07/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดเขื่อนผากบ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 23/07/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางและคอนกรีตบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 23/07/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 23/07/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 23/07/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเขื่อนผาก - บ้านโล๊ะป่าต่อง หมู่ที่ 2 วันที่ 05/06/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 วันที่ 05/06/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเขื่อนผาก-บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 02/02/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 9 วันที่ 11/09/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำและถังน้ำใสพร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำดีและตู้ควบคุม หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10/04/2560
ดาวน์โหลด
การตรวจรับงานจ้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตราฐาน ของกรมทรัพยากรน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะพัฒนา หมูที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 06/03/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 06/02/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการงานเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 (หน้าสวนนายบุญเกิด คำสิงห์) บ้านสหกรณ์แปลงสอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 06/02/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านขวัญประปา หมูที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (งวดที่ 3) งวดสุดท้าย วันที่ 06/02/2560
ดาวน์โหลด
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านขวัญประปา หมูที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) วันที่ 1/2/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านสหกรณ์แปลงสอง หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20/1/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการงานเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 (หน้าสวนนายสมนึก บุญหนัก) บ้านสหกรณ์แปลงสอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20/1/2560
ดาวน์โหลด
รายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 5/10/2559
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ ตามแบบมาตราฐาน ของกรมทรัพยากรน้ำ สถานที่ก่อสร้างบ้านแพะพัฒนา หมูที่ 1 งวดที่ 2 วันที่ 16/11/2559
ดาวน์โหลด
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านขวัญประปา หมูที่ 8 งวดที่ 2 วันที่ 16/11/2559
ดาวน์โหลด
ตรวจรับงานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยนช์ หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง วันที่ 02/08/2559
ดาวน์โหลด
ตรวจรับงานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมูที่ 5 บ้านทรายมูล วันที่ 25/07/2559
ดาวน์โหลด
ตรวจรับงานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมูที่ 10 บ้านม่วงหลวง วันที่ 25/07/2559
ดาวน์โหลด
ตรวจรับงานจ้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตราฐานของกรมทรัพยากรน้ำสถานที่ก่อสร้างบ้านแพะพัฒนาหมู่ที่1งวดที่1วันที่ 13/07/2559
ดาวน์โหลด
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านขวัญประปา หมูที่ 8 งวดที่ 1 วันที่ 13/07/2559
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน วันที่ 1-13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 วันที่ 08/07/2559
ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ศสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 04/07/ 2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา ครั้งที่ 3 วันที่ 26/05/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยบงใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 26/05/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล ครั้งที่ 3 วันที่ 26/05/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ครั้งที่ 3 วันที่ 26/05/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง ครั้งที่ 3 วันที่ 26/05/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ครั้งที่ 3 วันที่ 28/04/2559
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 28/04/2559
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยบงใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 28/04/2559
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล ครั้งที่ 3 วันที่ 28/04/2559
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ครั้งที่ 3 วันที่ 28/04/2559
ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง ครั้งที่ 3 วันที่ 28/04/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 25/04/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 25/04/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 25/04/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 25/04/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 25/04/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 30/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยบงใต้ (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล (ครั้งที่ 2 ).. อ่านต่อ
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง (ครั้งที่ 2 ).. วันที่ 04/04/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา ตำบล.. วันที่ 30/03/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยบงใต้ ตำบล.. วันที่ 30/03/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล ตำบล.. วันที่ 30/03/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ตำบล.. วันที่ 30/03/2559
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง ตำบล.. วันที่ 30/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบราคาซื้อโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่แจ๋ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 วันที่ 16/03/2559
ดาวน์โหลด
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จำนวน 5 โครงการ วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จำนวน 5 โครงการ วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7 วันที่ วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จำนวน 5 โครงการ วันที่ วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จำนวน 5 โครงการ วันที่ 15/03/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพเตาเดี่ยว บริเวณฌาปนสถาน บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 วันที่ 25/02/2559
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 วันที่ 10/11/2558
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านม่วงหลวง วันที่ 10/11/2558
ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)