หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 โครงการปลูกจิตสำนึกปัญหายาเสพติด ตำบลเขื่อนผาก ประจำปีงงประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก

 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการจุดบริการประชาชน และเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน อันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแหนมหมูและแคบหมู วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กศน. ตำบลเขื่อนผาก

 

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำยาหม่องสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมง ณ โรงเรียนเขื่อนผากชราบาล โดยได้รับการสนับสนุนจาก กศน.ตำบลเขื่อนผาก

 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเขื่อนผากชราบาล

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเขื่อนผากชราบาล

 

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จัดทำโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การคัดแยกขยะในครัวเรือน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน

 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กศน.ตำบลเขื่อนผาก

 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

 

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จัดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 อบต.เขื่อนผาก ร่วมกับ ประชาชนผู้ใช้น้ำ หมู่ 9 บ้านไชยมงคล และหมู่ 6 บ้านสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฝายแม่แจ๋ ซึ่งน้ำจากฝายแม่แจ๋ ไหลลงอ่างห้วยลึกให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จมาทอดพระเนตรฝายแม่แจ๋ และท่อส่งน้ำ ที่มีพระราชดำริ ให้สร้าง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2519

 

วันที่ 21-25 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักปลัด อบต.เขื่อนผาก ได้ลงพื้นให้ความรู้ โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 21-25 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักปลัด อบต.เขื่อนผาก ร่วมรณรงค์ "การคัดแยกขยะในครัวเรือน" จำนวน 10 หมู่บ้าน ของตำบลเขื่อนผาก

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พิธีรับประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ "เขื่อนผากชราบาล" รุ่นที่ 1/2559

 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 นายอำเภอพร้าวเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล พร้อมด้วยทหารหัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์

 

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จัดโครงการพัฒนาซักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเขื่อนผาก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก จัดกิจกรรมวัน Sport day โรงเรียนเขื่อนผากชราบาล ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลูกทุ่งปอเทือง เตรียมดินเป็นโรงเรียนชาวนาอาลัย ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงดินโดยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) เพื่อลด การเผ่า อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผากร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดทำ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดินโดยพืชสด (ปอเทือง) เพื่อลดการเผา อนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)