หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ on site เป็นการชั่วคราว วันที่ 29/11/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ on site เป็นการชั่วคราว วันที่ 12/11/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง กำหนดวันเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก วันที่ 01/11/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ on site เป็นการชั่วคราว วันที่ 27/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยและไม้ผลพร้าว จำกัด วันที่ 19/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง วันที่ 01/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 วันที่ 23/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกปรกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) วันที่ 20/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดด ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ วันที่ 20/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันร่วมรับฟังชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 ทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 31/08/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 05/08/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประกาศผลการพิจาณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) วันที่ 27/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ร่วมกันถวายเทียนออนไลน์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ได้ที่ https://buddhistlent.m-culture.go.th วันที่ 22/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเขื่อนผาก หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประปานครหลวง ชวนคุณประหยัดน้ำ วันที่ 13/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 13/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติดทำลายชีวิตคุณและคนที่คุณรัก วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆ ที่บ้านของเรา วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการแจ้งเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยแล้ง วันที่ 08/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 06/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง วันที่ 01/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 22/06/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 02/06/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 วันที่ 31/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 งวดที่ 7 วันที่ 31/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินการกระจายผลผลิตมะม่วง ตามโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 วันที่ 31/05/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวเขื่อนผากร่วมกันทำกิจกรรม เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา คลิก www.เวียนเทียนออนไลน์.com วันที่ 25/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) วันที่ 16/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 07/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 16/02/2564 ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างห้วยลึกตอนบน ปี พ.ศ.2564 วันที่ 09/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 27/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง (ถนนดิน) เลียบลำเหมืองแพะ หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training) วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 วันที่ 28/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 24/08/2563 ดาวน์โหลด
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 24/08/2563 ดาวน์โหลด
การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมเหล็กคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.105-013 บ้านสหกรณ์แปลงสอง-อ่างห้วยลึก ตำบลเขื่อนผาก วันที่ 14/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ เรื่องควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.. วันที่ 04/08/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 วันที่ 01/08/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเขื่อนผาก จัดการแข่งขัน ROV E-SPORT ครั้งแรกในเมืองพร้าว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 วันที่ 04/07/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 08/06/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวฟันติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.105-006 บ้านแพะพัฒนา - บ้านม่วงหลวงตำบลเขื่อนผาก วันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) วันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 วันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า วันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย พ.ศ.2563 วันที่ 21/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่องประกาศยกเลิกการดำเนินโครงการโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทำงานให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่องประกาศผลการพิจาณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ปี พ.ศ.2563 วันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำงานช่วงปิดภาคเรียน วันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 17/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อทำงานช่วงปิดภาคเรียน ของ อบต.เขื่อนผาก วันที่ 16/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (อบต.เขื่อนผาก) วันที่ 05/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง วันที่ 11/02/2563
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ จากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 วันที่ 05/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
วันที่ 27/01/63
ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นอื่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง วันที่ 03/12/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 วันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 09/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง วันที่ 01/10/2562
ดาวน์โหลด
ขอเชิญแอ่วกาดแลงเขื่อนผาก ถนนคนเดินตำบลเขื่อนผาก ซะป๊ะของกิ๋น ของใจ้ และความบันเทิง วันที่ 07/08/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องแบบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 วันที่ 24/6/2562
ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 วันที่ 04/06/2562
ดาวน์โหลด
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 04/06/2562
ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ 12/11/2561
ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 3/11/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563 วันที่ 26/10/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 29/09/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) วันที่ 28/05/2561
ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมงานประเพณีเดินขึ้นดอยเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ วัดห้วยบง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16/05/2561
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน วันที่ 21/03/2561
ดาวน์โหลด
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 5/06/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก วันที่ 30/09/2559
ดาวน์โหลด
เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ วันที่ 27/02/2560
ดาวน์โหลด
เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 27/02/2560
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 วันที่ 10/01/2560
ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 29/11/2559
ดาวน์โหลด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)