หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
ดาวน์โหลด
การแจ้งขุดดิน-ถมดิน
ดาวน์โหลด
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ดาวน์โหลด
การยืมทรัพย์สินทางราชการ (วัสดุ ครุภัณฑ์)
ดาวน์โหลด
การรับจดทะเบียนพาณิชย์
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย
ดาวน์โหลด
การรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดาวน์โหลด
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
งานขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ดาวน์โหลด
งานควบคุมโรคไข้เลือดออก
ดาวน์โหลด
งานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลด
งานจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
ดาวน์โหลด
งานช่วยเหลือประชาชน
ดาวน์โหลด
งานด้านสาธารณภัย (วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย)
ดาวน์โหลด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค)
ดาวน์โหลด
งานออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)