หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuanphak.com องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ on site เป็นการชั่วคราว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ on site เป็นการชั่วคราว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง กำหนดวันเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ on site เป็นการชั่วคราว
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยและไม้ผลพร้าว จำกัด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกปรกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดด ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันร่วมรับฟังชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 ทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ)
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคากันฝน อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น และทำหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านห้วยบงเหนือ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ถึงสะพานลำน้ำแม่งัด หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แรงงานราษฎร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านไชยมงคล ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใต้วัดจีน หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก เชื่อมบ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๓๘๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน (ถนนดิน) เลียบลำเหมืองแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขื่อนผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ (ตามบัญชีแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายก อบต.
นายก อบต.
ว่าง
ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
สิบตำรวจโทพงษ์พันธ์ เป็งด้วง
สายด่วน โทร.095-372-4804

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

โครงการปลูกจิตสำนึกปัญหายาเสพติด ประจำปีงงประมาณ 2564 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

สถานที่สำคัญประจำตำบล

สินค้าท้องถิ่นตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนที่วัฒนธรรม ตำบลเขื่อนผาก

ลานกีฬา/สนามกีฬา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-474789 มือถือ. 089-956-1389 โทรสาร. 053-474789 อีเมล์. info@khuanphak.com
Copyrights © 2021 www.khuanphak.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)